Inwestycje

INWESTYCJE W GMINIE BORNE SULINOWO

**********

Informacja roczna z realizacji inwestycji – stan na 31-12-2017

**********

W Bornem Sulinowie powstaje profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna

Trwa realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie”.
Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

Koszt całości zadania to 909.999,99 zł, z czego 50% to dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres prac obejmuje między innymi:
– rozbiórkę niezbędnych elementów istniejącej bieżni oraz chodnika (część kolidująca z bieżnią),
– budowę pasów bieżni lekkoatletycznej biegu na 400m o promieniu 36,5m,
– wykonanie nawierzchni nowej bieżni, jako poliuretanowa typu natryskowego wraz malowaniem linii itp.,
– wykonanie odwodnienia bieżni wraz ze skrzynkami rozsączającymi,
– wykonanie niezbędnego wyposażenia bieżni,
– przełożenie części istniejącego chodnika z dopasowaniem wysokościowym do skrajni projektowanej bieżni oraz natrysk poliuretanowy strefy bezpieczeństwa na szer. 1m chodnika,
– wykonanie odwodnienia chodnika,
– uzupełnienie i odtworzenie zagospodarowania terenu (nawierzchnie trawiaste z rolki).

W wyniku realizacji inwestycji powstanie bieżnia okrężna 4-torowa, o długości nominalnej 400 m wraz z 6-torowym odcinkiem prostym 100/110 m. Zakupione zostanie wyposażenie: zestaw do pomiaru czasu z fotokomórką i pistoletem startowym, bloki startowe, płotki oraz podium medalowe.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju i promocji lekkiej atletyki w Gminie Borne Sulinowo.

ministerstwo sportu i turystyki

Fotografie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Początkowa część inwestycji.

***************

Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne

Trwa budowa 5 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Borne Sulinowo.
Projekt pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława” dofinansowała kwotą 114.524,00 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności i przestrzennej konkurencyjności Gminy Borne Sulinowo poprzez budowę pięciu siłowni zewnętrznych i pięciu placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.

Place zabaw stanowić będą: zestaw zabawowy, huśtawka, sprężynowiec oraz zestaw sprawnościowy. Na siłownię zewnętrzną składać się będzie natomiast 5 urządzeń: orbitrek, wioślarz, twister, prasa ręczna oraz wyciąg górny.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 179.985,10 zł, z czego dotacja stanowi 114.524,00 zł.

 

***************

Rozpoczęła się modernizacja boiska treningowego

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie”.  Na ten cel Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Borne Sulinowo dofinansowanie w kwocie 18.000,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Programu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej”.

Została opracowana dokumentacja projektowa, przeprowadzono wycinkę kolidujących z boiskiem drzew. Usunięcie drzew odbyło się w zamian za nasadzenie innego drzewostanu.

W terminie do połowy października, planowane jest wykonane ogrodzenie wraz z bramą i furtkami.

Docelowo będzie wykonane także:  

  • niwelacja i wyrównanie płyty boiska,
  • uzupełnienie ziemi urodzajnej ,
  • wysianie mieszanki trawy,
  • wymiana 2 szt. bramek do piłki nożnej.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada br.

Opis techniczny – boisko

Boisko Sportowa – rzut 1-500

Boisko Sportowa – widok ogólny 1-1000

 

Początkowy etap inwestycji:

Boisko przed modernizacją:

 

Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”.
Polegała ona na przebudowie jezdni, chodników i istniejących zjazdów, budowie odcinka chodnika i zatok postojowych dla samochodów osobowych oraz uporządkowaniu terenów zielonych.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez poprawę jakości i skrócenie czasu dojazdu do instytucji publicznych znajdujących się w sąsiedztwie ulicy, tj. miejskiego targowiska, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na powyższy cel Gminie Borne Sulinowo przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dofinansowanie w kwocie 408.578,00 zł. Całkowity koszt zadania oszacowano, według kosztorysu, na 642.115,82 zł. Rzeczywisty, poprzetargowy koszt realizacji inwestycji wyniósł 357.969,27 zł.

Ulica Leona Kruczkowskiego przed remontem.

 

Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie”.
Polegała ona na remoncie nawierzchni jezdni i chodników, 4 istniejących zjazdów oraz przebudowie istniejącej zatoki postojowej dla samochodów osobowych.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez poprawę jakości i skrócenie czasu dojazdu do instytucji publicznych znajdujących się w sąsiedztwie remontowanej ulicy, tj. szkoły podstawowej oraz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Na powyższy cel Gminie Borne Sulinowo przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dofinansowanie w kwocie 636.337,00 zł. Całkowity koszt zadania oszacowano według kosztorysu na 1.000.059,71 zł. Rzeczywisty, poprzetargowy koszt realizacji inwestycji wyniósł 604.036,35 zł.

 

Ulica Bolesława Chrobrego przed remontem.

  

 

INFORMACJE Z REALIZACJI INWESTYCJI

 

   
  Informacja ROCZNA z realizacji inwestycji – stan na 31-12-2016
  Informacja polroczna z realizacji inwestycji – stan na 30-06-2016
  Informacja roczna z realizacji inwestycji – stan na 31-12-2015
  Informacja półroczna z realizacji inwestycji – stan na 30-06-2015
  Informacja roczna z realizacji inwestycji, stan na 31-12-2014
  Informacja z pierwszego półrocza 2014 r.
  Informacja z inwestycji za 2013 rok
   
   Aktualizacja z dnia 30 czerwca 2013 r. – prezentacja
    
   Aktualizacja z dnia 31 grudnia 2012 r.
   Aktualizacja z dnia 15 maja 2012 r.
   Aktualizacja z dnia 7 grudnia 2011 r.
   Aktualizacja z dnia 11 października 2010 r.
   Aktualizacja z dnia 19 kwietnia 2010 r.
   Aktualizacja z dnia 5 listopada 2009 r.
   Aktualizacja z dnia 17 czerwca 2009 r.
   Aktualizacja z dnia 11 marca 2009 r.
   Aktualizacja z dnia 15 grudnia 2008 r.
Print Friendly, PDF & Email