Do pobrania

OTWARTY KONKURS OFERT

Wzór oferty konkursowej z realizacji zadania publicznego 2022

Druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego 

Druk aktualizacji kosztorysu zadania publicznego

Opis_faktury_-_wzór

Druk zaktualizowanego harmonogramu

 

Instrukcja wypełniania oferty – otwarty konkurs ofert 

Instrukcja wypełniania oferty

 

Instrukcja wypełniania sprawozdania

Instrukcja wypełniania sprawozdania

************

MAŁE GRANTY

Druk oferty

Druk sprawozdania

 

Pomocne informacje:

 • zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowo. W przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny drukowanymi literami;
 • zaleca się złożenie oferty min. 20 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania;
 • nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok);
 • w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
 • w przypadku, gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji nie zawiera informacji o sposobie reprezentowania oferenta, należy załączyć inny dokument – statut, uchwałę, itp.) lub stosowane pełnomocnictwo;
 • w przypadku Gminy Borne Sulinowo organem administracji publicznej (do którego adresowana jest oferta) jest Burmistrz Bornego Sulinowa;
 • Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie:
  • osobiście – w Biurze Obsługi Interesanta, al. Niepodległości 6;
  • lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo (z dopiskiem „MAŁY GRANT”).

W przypadku uznania celowości zadania publicznego oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres e – mail: turystyka@bornesulinowo.pl.

Po pozytywnym rozpatrzenia oferty podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.
Zadanie publiczne w trybie uproszczonym musi być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email