Skład i Komisje Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
kadencja 2018-2023

1. Mariusz Gorgol – Przewodniczący Rady Miejskiej

2. Elżbieta Niepelt  – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

3. Dariusz Palicki  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

4. Agnieszka Bartoszek 

5. Magdalena Bugiel 

6. Anetta Chołody 

7. Karolina Fornal 

8. Marzena Gąsienica 

9. Joanna Grosicka  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

10. Izabela Jadwiżyc 

11. Irena Lis 

12. Arkadiusz Malarski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

13. Artur Malinowski – Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

14. Magdalena Papierkiewicz  

15. Paweł Sztyler – Przewodniczący Komisji Rozwoju

 

*****************

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Skład Komisji:
1. Arkadiusz Malarski – przewodniczący komisji
2. Agnieszka Bartoszek
3. Anetta Chołody
4. Irena Lis
5. Dariusz Palicki

Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej należą sprawy związane z działalnością budżetową i finansową gminy, rozwojem samorządności i rolnictwa,
a w szczególności:
1) opiniowanie i wypracowywanie stanowisk w zakresie:
   a) tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
   b) tworzenia spółek z udziałem gminy,
   c) wprowadzenia przekształceń własnościowych,
   d) stanowienia prawa miejscowego,
   e) podejmowania i realizacji inwestycji gminnych,
   f) gospodarowania mieniem komunalnym,
   g) współpracy z organizacjami i związkami międzygminnymi;
2) analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie opracowania projektu budżetu gminy
i zmian w budżecie gminy;
3) analizowanie i wydawanie opinii w przedmiocie opracowanych i realizowanych programów oraz planów mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju gminy;
4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedkładanych przez Burmistrza do uchwalenia w zakresie wysokości podatków, opłat, czynszów;
5) wnoszenie propozycji zmian do Statutu Gminy oraz do planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy;
6) analizowanie działalności jednostek i zakładów budżetowych utworzonych przez gminę oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej analizy;
7) określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji;
8) bieżąca kontrola wykonania budżetu gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym;
9) kontakty z samorządami krajowymi i zagranicznymi;
10) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
11) opiniowanie aktów prawnych dotyczących rozwoju samorządności;
12) tworzenie warunków do powstania w gminie organizacji i związków zrzeszających podmioty gospodarcze handlowe i usługowe;
13) promocji Miasta i Gminy;
14) dokonywanie ocen stanu zagospodarowania gruntów rolnych i prowadzonych prac melioracyjnych na terenie gminy;
15) opiniowanie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa;
16) podejmowanie inicjatywy zwolnień z podatku rolnego w sytuacji klęski żywiołowej lub skrajnie negatywnych warunków klimatycznych;
17) przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę;
18) wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych.

*****************

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:
1. Grosicka Joanna – Przewodnicząca
2. Chołody Anetta
3. Jadwiżyc Izabela
4. Papierkiewicz Magdalena 

Zadania Komisji:
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
 przestrzeganie prawa,
 przestrzeganie Statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 realizacja budżetu gminy,
 gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
 realizacja uchwał Rady Miejskiej.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

*****************

Komisja Rozwoju

Skład Komisji:
1. Sztyler Paweł – Przewodniczący
2. Marzena Gąsienica
3. Mariusz Gorgol
4. Karolina Fornal
5. Elżbieta Niepelt

Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Rozwoju należą sprawy z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury, a w szczególności:
1) analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu gminy i zmian w budżecie gminy w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, oświaty i kultury;
2) wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych;
3) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedstawianych do uchwalenia w zakresie spraw związanych z działalnością komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wypracowanych przez komisję stanowisk;
4) analiza działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i przedkładanie wniosków wynikających z wypracowanych przez komisję stanowisk;
5) analiza działalności placówek oświatowych na terenie gminy (szkoły, przedszkole) oraz Centrum Kultury i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej;
6) problematyka osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych i osób niedostosowanych społecznie;
7) ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i stanu środowiska oraz opracowanie projektów uchwał wynikających z tej oceny;
8) ocena i ukierunkowanie działalności Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
9) ocena i ukierunkowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
10) opiniowanie i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących remontów, inwestycji i gospodarowania terenami oraz obiektami sportowymi i turystycznymi;
11) wspieranie inicjatyw społecznych działających w sprawach obrony konsumenta;
12) współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie działania komisji;
13) przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę.

*****************

Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji:
1. Malinowski Artur – Przewodniczący
2. Magdalena Bugiel
3. Karolina Fornal

Zadania Komisji:
Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

 

Print Friendly, PDF & Email