Granty PPGR – nabór uzupełniający na komputery

Granty PPGR – nabór uzupełniający na komputery

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi, Gmina Borne Sulinowo ogłasza nabór uzupełniający w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

Uprawnionymi w programie są uczniowie szkół podstawowych (w tym oddziału „0”) i średnich zamieszkujący Gminę Borne Sulinowo, którzy nie brali udziału w I naborze i spełniają łącznie wszystkie poniżej opisane warunki programu:

1) uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR);

2) uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

3) uczeń spełnia obowiązek szkolny w roku szkolnym 2022/2023;

4) uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;

4) otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej(w tym nauki zdalnej).

ZAKRES POMOCY

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę zapotrzebowania i uzasadnienia),
 2. usługa zapewniająca dostęp do Internetu – jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przedmiotowej usługi we własnym zakresie (Uwaga! Konieczność zakupienia przez Gminę dostępu do Internetu na okres 2 lat obniży wartość sprzętu komputerowego – kwota dofinansowania na 1 osobę jest stała i wynosi 2.500,00 zł).

DOKUMENTY

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

 1. Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka),
 2. Ośw. dot. Internetu

Uwaga! W celu weryfikacji, do Oświadczenia należy dołączyć dokumenty:

 1. potwierdzające adres zamieszkania ucznia,: zaświadczenie o zameldowaniu, kserokopia legitymacji szkolnej lub deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenie ze szkoły, rachunki za media, etc.,
 2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że:
 3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w latach 2020, 2021, 2022 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,
 4. uczeń spełnia obowiązek szkolny w roku szkolnym 2022/2023,
 5. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci, opiekuna prawnego) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR,: kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc.,
 6. potwierdzające pokrewieństwo ucznia z krewnym zatrudnionym w PPGR,: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc. przedstawione w sposób chronologiczny.

W przypadku ucznia pełnoletniego:

 1. Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność),
 2. Ośw. dot. Internetu

Uwaga! W celu weryfikacji, do Oświadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzające adres zamieszkania ucznia,: zaświadczenie o zameldowaniu, kserokopia legitymacji szkolnej lub deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenie ze szkoły, rachunki za media, etc.,
 2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że:
 3. uczeń w latach 2020, 2021, 2022nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,
 4. uczeń spełnia obowiązek szkolny w roku szkolnym 2022/2023,
 5. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci, opiekuna prawnego) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR,: kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc.,
 6. potwierdzające pokrewieństwo ucznia z krewnym zatrudnionym w PPGR,: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc. przedstawione w sposób chronologiczny.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu szacowanego wykorzystania środków lecz nie dłużej niż do 12 września 2022r. (poniedziałek), godz. 15.00.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6.

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr lub pod nr tel. 94 37 34 160

UWAGA! Ze względu na ograniczoną ilość środków i szacowaną pulę komputerów (9 szt.), o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność wpływu i kompletność zgłoszenia.

Print Friendly, PDF & Email