NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 1 ust.17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Bornego Sulinowa.

Wpis do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
–    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
–    numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
–    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
–    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uwaga
Opłata skarbowa nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ww. ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 152, poz. 897).

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ wniosek
WZÓR OŚWIADCZENIA oświadczenie

Print Friendly, PDF & Email