Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. sprawozdanie->

Plan ochrony rezerwatu Diabelskie Pustacie”

Istnieje możliwość zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w terminie do dnia 13 maja 2013 r. pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obwieszczenie->