Nowy system gospodarki odpadami

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Borne Sulinowo – budynki jednorodzinne

Borne Sulinowo – budynki wielorodzinne

Borne Sulinowo – nieruchomości niezamieszkałe

RAKOWO, KOMORZE – odpady zmieszane

Rejon I z utrudnionym dojazdem

Rejon II z utrudnionym dojazdem

Teren Gminy Borne Sulinowo

 

******************

Wzór deklaracji obowiązujący od 1 lipca 2022 r.

druk deklaracji od 01.07.2022 r.

******************

PSZOK – PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przy ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie

PSZOK – zaktualizowane informacje

Regulamin PSZOK->>>

******************

Obowiązujące stawki opłat:

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na terenie gminy Borne Sulinowo, począwszy od lipca 2022 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 33,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 99,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
3. Ustalono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne z gospodarstw domowych w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.
4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości niezamieszkałych – cena jednorazowego opróżnienia pojemnika o odpowiedniej pojemności w danym miesiącu wynosi:

A. W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

• Dla pojemnika 120 l – 26,00 zł
• Dla pojemnika 240 l – 52,00 zł
• Dla pojemnika 1100 l – 238,00 zł
• Dla worka 120l – 26,00 zł

B. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

• Dla pojemnika 120 l – 78,00 zł
• Dla pojemnika 240 l – 156,00 zł
• Dla pojemnika 1100 l – 714,00 zł
• Dla worka 120l – 78,00 zł

5. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 191,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
6. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 573,00 zł za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UWAGA:
Wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostaną na podstawie decyzji administracyjnej w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

******************

Wykaz aptek na terenie Gminy Borne Sulinowo, w których znajdują się pojemniki do gromadzenia przeterminowanych lekarstw:

1. Apteka „Słoneczna”, ul. Orła Białego 5a, 78-449 Borne Sulinowo

2. Apteka Rodzinna, mgr farm.Agnieszka Rudnikowicz-Mousa, Al. Niepodległości 16, 78-449 Borne Sulinowo

3. Punkt Apteczny, ul. Kościuszki 26/6, 78-445 Łubowo

Ponadto, przeterminowane lekarstwa zbierane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie.

******************

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon , powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

wykaz zbierających odpady rolnicze

******************

Nowe zasady segregowania odpadów

Informujemy, iż od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno gromadzić należy odpady biodegradowalne, czyli wszystkie resztki i śmieci pochodzenia roślinnego.

Odpady biodegradowalne gromadzimy w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

Obecnie wszyscy mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej muszą wyposażyć nieruchomość w brązowe pojemniki lub worki. Wyjątkiem, który zwalnia z obowiązku posiadania brązowego pojemnika jest kompostowanie odpadów bio na terenie swojej posesji…

Pełna informacja ->>> 

******************

Ulotka – segregacja

 ******************

informacja o podmiotach odbierających odpady

 ******************

informacje o zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny

******************

miejsce zagospodarowania odpadów

 ******************

obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki

 ******************

osiągnięte poziomy recyklingu

 ******************

wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki

 ******************

Wszelkie pytania dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres e-mail: odpady@bornesulinowo.pl,  bądź telefonicznie (94) 37 34 164 lub (94) 37 34 137.
W naszej gminie wszyscy właściciele nieruchomości zostali objęci nowymi zasadami, zarówno ci, których nieruchomości są zamieszkałe jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. biura, instytucje, sklepy szkoły przychodnie, pensjonaty itp.).

Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?  Czytaj więcej ->

Pierwszą deklarację każdy właściciel nieruchomości musi złożyć do dnia 5 marca 2013r.
Gdy system będzie już w pełni funkcjonował tj. od 1 lipca 2013 r., złożenie pierwszej deklaracji będzie obowiązywało w terminie 14 dni, od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Właściciel kilku nieruchomości składa odrębną deklarację na każdą z nich!

******************

GOSPODARKA ODPADAMI – CO NAS CZEKA?

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informuję, iż Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła uchwały, których obowiązek przyjęcia nałożyła ustawa uchwalona przez Sejm RP 1 lipca 2011r.

******************

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo    
Regulamin zawiera postanowienia regulujące obowiązki właściciela nieruchomości.
W szczególności dotyczy to takich uregulowań jak:
• wielkość i rodzaj pojemników na odpady komunalne,
• częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
• utrzymywanie pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
• obowiązek i zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie,
• wykaz budynków i budowli podlegających obowiązkowej deratyzacji.

W związku z tym, iż przyjęty Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo jest źródłem prawa miejscowego, oznacza to że wiąże on wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na terenie gminy, nie tylko jako mieszkańcy, ale także wszystkie osoby, które choćby czasowo znajdują się na terenie naszej gminy.

Uchwała nr XXXII_457_2021

******************

Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają odpady komunalne
Wprowadzenie obowiązku odbioru odpadów przez Gminę z nieruchomości niezamieszkałych wpłynie na ujednolicenie systemu  gospodarowania  odpadami  poprzez  objęcie  nim  wszystkich  właścicieli nieruchomości zarówno tych, na których zamieszkują mieszkańcy, jak  również i  tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Przedmiotowymi nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są m.in. szkoły lub inne placówki oświatowo – kulturalne, biura czy obiekty handlowe, pensjonaty czy domy pomocy społecznej.
czytaj więcej ->  Uchwała nr XXVII_333_2012 – odbiór odpadów

*******

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
W uchwale przyjęto metodę naliczania stawki za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne opłatę oblicza się od ilości pojemników. Ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz rodzaj i ilości pojemników wg, których naliczana będzie opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalona zostanie na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości, której wzór przyjęty został odrębną uchwałą. Aby upowszechnić selektywnie zbieranie odpadów „ u źródła” ustawodawca zobowiązał gminy do określenia niższej stawki opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. czytaj więcej Uchwała nr XXXII_ 459_ 2021

Uchwała nr XXXVII_569_2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała z 3 lutego – stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr XLIV_690_2022 – stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

*******

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała określa dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz dostępne metody wnoszenia opłaty. Jest to opłata miesięczna i powinna być uiszczona do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na wskazany rachunek bankowy, odrębny dla każdego właściciela nieruchomości. czytaj więcej Uchwała Nr XVIII 226 2020

*******

Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała określa szczegółowy sposób zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale określono rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość ich odbioru, oraz  sposób świadczenia usług przez gminny punkt odpadów selektywnych.

Uchwała nr XXXII_458_2021

***************************

UCHWAŁA NR XVIII/228/2020 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała nr XXXII_461_2021

 

***************************

Prezentacja i kolory segregacji

 

 

 

 

 

 

ABC segregacji  

 DLA DOCIEKLIWYCH

Baterie, leki

Pamiętajmy, zużyte baterie to odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają toksyczne związki, m.in. ołów i kadm. Dlatego trzeba wyrzucać je do specjalnych pojemników, które znajdują się w szkołach, urzędach, instytucjach. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie.

Stare rtęciowe termometry należy oddać w dowolnej aptece.

Do apteki zanosimy też przeterminowane leki. Puste listki po aspirynie czy witaminie C wrzucamy do zwykłego kosza.

Butelka po coli lub innym napoju

Wszystkie plastikowe butelki po napojach typu PET wyrzucamy do żółtego pojemnika, ale trzeba pamiętać, aby butelkę dobrze zgnieść, żeby zajmowała jak najmniej miejsca, a korek należy odkręcić, bo jest z innego typu plastiku niż butelka. Nakrętki wrzucamy do tego samego pojemnika, warto jednak sprawdzić gdyż, często plastikowe nakrętki są zbierane w różnych instytucjach, również w szkołach, na cele charytatywne.

Karton po pizzy i inne opakowania

Można wrzucać do pojemnika na papier, ale wcześniej trzeba usunąć resztki jedzenia, a także zatłuszczone fragmenty kartonu, np. wieczko.

Z kolei plastikowe pudełko po np. margarynie czy jogurcie możemy umieścić w pojemniku na plastik, nawet bez specjalnego mycia.

Co zrobić z butelką po oleju lub tackami ze styropianu? Wrzucić do pojemnika na odpady pozostałe.

Karton po mleku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 2005 r. opakowania kartonowe do płynnej żywności zbiera się razem z metalami i tworzywami sztucznymi tzn. wyrzucamy do żółtych pojemników. Uwaga! Opakowanie składamy, żeby zajmowało mniej miejsca.

Opakowanie po makaronie

Foliowe opakowanie po makaronie, jak również ryżu czy soli wyrzucamy do żółtego pojemnika na plastik i metal. Tak samo postępujemy z folią, w którą w sklepie zawija się wędliny i ser. Do plastiku wrzucamy też opakowania po czipsach, batonach, zupkach w proszku itp. To laminaty z folii, papieru i aluminium, a więc opakowania wielomateriałowe.

Przepalona żarówka, zepsuta pralka

Wiemy już, że żarówek nie można wyrzucać do pojemników na szkło, bo mają inną temperaturę topnienia niż szkło butelkowe. W takim razie gdzie? Tradycyjne żarówki żarowe nie są odpadem niebezpiecznym, można wyrzucić je do zwykłego śmietnika. Jednak świetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, więc pod żadnym pozorem wyrzucać ich nie można. Trzeba oddać je do punktu, gdzie zbierane są tzw. elektrośmieci, czyli zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki i lodówki. Gmina Borne Sulinowo uruchomi Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych do którego można będzie nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne. Stary sprzęt można też oddać w sklepie przy zakupie nowych urządzeń. Sprzedawca ma obowiązek bez-płatnie go od nas przyjąć.

Herbata w torebkach, chusteczka higieniczna

Herbata zarówno liściasta, jak i w torebkach to odpad organiczny, a zatem jeśli mamy domowy kompostownik, możemy wrzucać tam zużyty woreczek z herbatą. Można tu wrzucać resztki owoców i warzyw, skorupki jajek itp. Nie można pozbywać się mięsa i wyrobów mlecznych. Co ciekawe, do kompostu możemy dodawać niektóre produkty z papieru, które nie nadają się do recyklingu (np. chusteczki higieniczne, serwetki i opakowania po jajkach). Ich włókna nasycają kompost powietrzem i przyczynią się do rozwoju rozkładających go mikroorganizmów. Otrzymanym w ten sposób nawozem możemy użyźniać rośliny doniczkowe.

Słoik po ogórkach

Wrzucamy do pojemnika zielonego. Ale uwaga, metalową pokrywkę odkręcamy i umieszczamy w pojemniku na metal i tworzywa. Papierowych naklejek nie musimy odrywać, urządzenia myjące stłuczkę w hutach szkła bez problemu usuwają takie zanieczyszczenia. Nie musimy więc także myć słoika (lepiej oszczędzać wodę), choć warto go wypłukać, żeby resztki nie gniły w pojemniku. Butelek i słoików nie powinno się tłuc przed wyrzuceniem. I jeszcze raz przypominamy – do zielonych pojemników na szkło nie wyrzucamy żarówek, szyb, luster, szklanek, kieliszków i ceramiki.

Zapalniczka

Zapalniczki są wykonane z wielu materiałów: plastiku, metalu, kamienia, więc niestety wyrzucamy je do zwykłego kosza. Warto zatem kupować zapalniczki z możliwością ponownego napełnienia gazem. Albo zapałki.

Zeszyt zszyty metalową sprężynką

To papier. Pamiętajmy jednak, aby usunąć metalową sprężynkę. Tak samo postępujemy z foliowymi elementami, np. w kopertach. Karton przed wyrzuceniem musimy oczyścić np. z resztek taśmy klejącej. „Gazeta Telewizyjna” czy inne kolorowe magazyny też nadają się do recyklingu. Ważne, aby makulatura była sucha i czysta.

WAŻNE! Surowce wtórne: papier, puszki, a nawet szkło możemy zawieźć do punktu skupu. Wówczas jeszcze na tym zarobimy, choć niewiele.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email