Dofinansowanie do usuwania azbestu

Dofinansowanie do usuwania azbestu

 Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dla samorządów z terenu woj. zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2013r. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania, obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Fundusz dopuszcza możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków.

W związku z powyższym Gmina Borne Sulinowo planuje wystąpić z wnioskiem na dofinansowanie powyższego zadania. Jednakże jednym z podstawowych warunków jest wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania, która nie może być mniejsza niż 20.000,00zł.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy powinny potwierdzić chęć udziału w dofinansowaniu Gminie Borne Sulinowo poprzez wypełnienie załączonej informacji o wyrobach zawierających azbest.
Biorąc pod uwagę nieprzekraczalny termin składania wniosków przez gminę tj. do dnia 30.06.2013r. proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i najpóźniej do dnia 22 marca 2013r. przedłożyć w tut.  Urzędzie przy Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo wypełnione informacje.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu oraz przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z wymianą pokrycia dachowego (rozbiórka pokrycia azbestowo-cementowego) należy dokonać zgłoszenia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w Wydziale Architektury i Budownictwa.
W zgłoszeniu należy umieścić adnotację, że zwracają się Państwo o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania robót budowlanych.

    Zaświadczenie wydane przez  Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczecinku należy dostarczyć do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 19 kwietnia 2013 roku.
    Zaświadczenia złożone po 19 kwietnia br. nie będą przyjmowane, spowoduje to wykreślenie osoby z wniosku.
    
Przypominamy, iż azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, której wykorzystywanie, przemieszczanie oraz eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Na mocy polskiego prawa azbest może być wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest wymaga zachowania szczególnych procedur postępowania i przestrzegania przepisów, aby nie następowała emisja włókien azbestowych do środowiska i nie powodowała narażenia zdrowia ludzkiego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem tut. Urzędu pok. Nr 30 Krystyną Błażejewicz tel. (094) 37 34 159.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena

Ocena

Print Friendly, PDF & Email