Komunikat w sprawie świadczenia pieniężnego w kwocie 40 zł za osobę dziennie na okres dłuższy niż 120 dni

Komunikat w sprawie świadczenia pieniężnego w kwocie 40 zł za osobę dziennie na okres dłuższy niż 120 dni

Zgodnie ze zmienioną w dniu 7 lipca 2022 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzją nr ZPS-4.994.5.2022.MM organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia ww. osobie, która:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie,
o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończyła 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.).

Świadczenie wskazane w:
pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

W przypadkach, które nie zostały powyżej wymienione, świadczenie może zostać przyznane na kolejne okresy powyżej 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, które zostaną wskazanych we wniosku jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pisemnej zgody Wojewody Zachodniopomorskiego.

Print Friendly, PDF & Email