Szkolenia „Małe Projekty”

Szkolenia „Małe Projekty”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby składaniem wniosków na działanie „Małe Projekty” na szkolenia tematyczne. Szkolenia odbędą się na stanowiskach komputerowych, a efektem spotkań będą gotowe wnioski,  które będzie można złożyć podczas najbliższego naboru planowanego na V.2012.
 
Co to są małe projekty – to przedsięwzięcie zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), służące rozwojowi obszarów wiejskich, na które udzielana jest dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Leader PROW 2007-2013.
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego LSR realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności.

Jednocześnie przypominamy, że beneficjentami mogą być osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD – jeśli prowadzą działalność gospodarczą, oraz organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

Maksymalny poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 000 zł. (przy czym całkowity planowany koszt małego projektu musi wynosić co najmniej 4,5 tys. zł lecz nie więcej niż 100 tys. zł)
Pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast pozostałe 30% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca (do kosztów własnych wlicza się także koszt pracy własnej). Oznacza to, iż wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji operacji, a po jego zakończeniu złożyć wniosek o zwrot 70% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenia przyjmowane są:
– w biurze stowarzyszenia ul. Stary Rynek 6, Złocieniec;
– pod numerem telefonu (94) 372-03-25
– mailowo: biuro@partnerstwodrawy.org
Harmonogram
szkoleń tematycznych dla przyszłych  beneficjentów Małych Projektów

Tematyka szkolenia    Preferowane Instytucje i organizacje do których skierowane jest szkolenie    Grupa I
(Gminy: Drawsko Pom., Kalisz Pom, Złocieniec, Wierzchowo, Ostrowice, Drawno)
Data i Miejsce szkolenia    Grupa II
(Gminy: Czaplinek, Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiaca, Szczecinek)
Data i Miejsce szkolenia
Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków.
Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje.
Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary.    Parafie, związki wyznaniowe, osoby będące właścicielami obiektów wpisanych do rejestru zabytków.    26.03.2012
Godz. 11.00
Sala komputerowa w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie (Gmina Wierzchowo).    11.04.2012
Godz. 11.00
Sala komputerowa w Gminnym Centrum Informacji przy bibliotece miejskiej w Czaplinku.
Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.
Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR.
Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów.    Koła łowieckie, wędkarskie, WOPR, OSP    27.03.2012
Godz. 12.00
Sala komputerowa Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim.    13.04.2012
Godz. 11.00
Sala komputerowa przy Remizie Straży Pożarnej w Gwdzie Wielkiej
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Promocja lokalnej przedsiębiorczości.
Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych.
Promocja produktów lub usług lokalnych.
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych.
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych.    Sołtysi, stowarzyszenia odnowy wsi oraz osoby związane z tradycyjnym rzemiosłem    29.03.2012
Godz. 10.00
Sala komputerowa biblioteki w Nowym Worowie    12.04.2012
Godz. 15.00
Sala komputerowa w szkole podstawowej w Barwicach
ul. Pomorska 3
Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR.
Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.    Gestorzy branży turystycznej, Lokalne Organizacje Turystyczne, właściciele przedsiębiorstw agroturystycznych    28.03.2012
Godz. 15.00
Sala komputerowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, ul. Okrzei    17.04.2012
Godz. 11.00
Sala komputerowa Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bornym Sulinowie
Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.
Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia.     Domy kultury, grupy nieformalne przy domach kultury,     30.03.2012
Godz. 11.00
Mediateka w Kaliszu Pomorskim    16.04.2012
Miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie na stronie www.partnerstwodrawy.org

Print Friendly, PDF & Email