Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu, z dniem 07 kwietnia 2017 r., konsultacji projektów uchwal Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Przedmiot konsultacji
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
4) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od 07 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

ogłoszenie

zmiana regulaminu

formularz konsultacyjny

Print Friendly, PDF & Email