Plan ochrony rezerwatu Diabelskie Pustacie”

Istnieje możliwość zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w terminie do dnia 13 maja 2013 r. pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obwieszczenie->

Opracowanie projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Opracowanie projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Konsultacje społeczne od 07.09.2012 r. do 06.11.2012r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),