Opracowanie projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Opracowanie projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Konsultacje społeczne od 07.09.2012 r. do 06.11.2012r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

Sprzątanie świata – Polska

Sprzątanie świata – Polska

Hasło tegorocznej akcji brzmi:
Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę

Sprzątanie świata to coroczna akcja przeprowadzana na jesień, która ma na celu promowanie ducha ekologii na całym świecie, a szczególnie podkreślanie konieczności dbania o naszą planetę. W tym roku akcja odbędzie się w dniach 14 – 15 – 16 września.