Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą
Dobiega końca inwestycja polegająca na budowie 2 przystani kajakowych: jednej w Bornem Sulinowie i jednej w pobliżu miejscowości Liszkowo oraz na oznakowaniu szlaku kajakowego rzeką Piławą.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa.

Wartość projektu dla Gminy Borne Sulinowo wynosi 3.489.374,70 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(wkład UE) stanowi2.005.471,44 zł.

Infrastruktura kajakowa w budowie!

W gminie Borne Sulinowo znajdują się tereny o niezwykłym potencjale turystycznym. Wyjątkowe krajobrazy, liczne jeziora, bajecznie piękna rzeka Piława, tajemnicze miasto Borne Sulinowo – to przesłanki skłaniające do częstego podejmowania tematu związanego z rozwojem turystyki na naszym terenie. Potrzeb w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego jest u nas bardzo wiele, ale w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o współfinansowaniu inwestycji, jaką jest „Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą”. Turystyka kajakowa przeżywa u nas swój renesans. Któż z nas nie skorzystał z tego rodzaju aktywności? Dlatego chcemy wypromować produkt turystyczny na miarę czasów – nowoczesny, ciekawy, konkurencyjny i przede wszystkim przyciągający turystów.

Turystyczna inwestycja obejmie budowę przystani kajakowych w Bornem Sulinowie i w pobliżu miejscowości Liszkowo. W Bornem Sulinowie zdemontowany zostanie istniejący pomost (tzw. „duży pomost”), w miejsce którego wybudowany zostanie nowy – rekreacyjno-cumowniczy. Bardzo ciekawymi elementami tej inwestycji będą: hangar do przechowywania kajaków (na ok. 40 szt. kajaków) i budynek zaplecza przystani kajakowej, w którym znajdą się m.in. pomieszczania higieniczno–sanitarne (natryski, WC). Budynek usytuowany zostanie na terenie istniejącego w Bornem Sulinowie pola biwakowego. W pobliżu nie zabraknie obiektów małej architektury typu: altany, ławostoły, stojaki rowerowe, drewniane leżaki, tablice informacyjne. Natomiast na działkach w pobliżu Liszkowa wybudowany zostanie pomost rekreacyjno–cumowniczy. Na pomoście powstanie altanka. Na szlaku kajakowym rzeką Piławą pojawią się oznakowania wodne i tablice informacyjne.

Poprzez budowę infrastruktury kajakowej pragniemy wykorzystać to, co mamy turystycznie najcenniejszego – potencjał naszych lokalnych akwenów. Będziemy dążyć do tego, aby tak ważna aktywność, jaką jest szybko rozwijająca się w Polsce turystyka kajakowa, była u nas nowoczesna, dobrze zorganizowana i przede wszystkim bezpieczna.

Całkowita wartość projektu: 2.492.410,50 zł
Dofinansowanie (wkład UE): 1.271.150,72 zł
Harmonogram realizacji projektu: sierpień 2019 r. – grudzień 2021 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

******************

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:
1. Szlak po rzece Parsęcie
2. Szlak po rzece Piławie
3. Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej

Dodatkowo szlaki po rzece Parsęcie oraz po rzece Piławie zostaną oznakowane.
W ramach projektu zostanie opracowana przez ZMiGDP koncepcja promocji wspólnego produktu turystycznego na bazie powyższych szlaków kajakowych.

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe przystanie kajakowe: 6 na rzece Parsęcie, 2 na rzece Piławie oraz 2 na Pętli Szczecineckiej. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo osób korzystających z Parsęty, Piławy oraz Pętli Szczecineckiej dzięki kompleksowemu oznaczeniu szlaków kajakowych na ww. trasach. Zniknie konieczność organizowania postojów na terenach niezagospodarowanych, często dzikich i cennych przyrodniczo, które z uwagi na antropopresję ulegały postępującej degradacji.

Całkowita wartość projektu: 5.569.702,92 zł
Koszty kwalifikowane: 5.569.702,92 zł
Dofinansowanie (wkład UE): 4.734.247,48 zł
Harmonogram realizacji projektu: sierpień 2019 r. – grudzień 2021 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Tablica informacyjna

Print Friendly, PDF & Email