MAŁE GRANTY

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1534) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Gminy Borne Sulinowo z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W związku z powyższym do  dnia 5 lutego 2013 r. na adres e – mail: turystyka@bornesulinowo.pl  można zgłaszać uwagi do oferty   o wsparcie realizacji zadania  zgłoszonego przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy  – Sekcja Tenis Stołowy.

Po rozpatrzeniu  uwag  i pozytywnym zaopiniowaniu oferty   z organizacją podpisana zostanie umowa i przekazana zostanie dotacja w formie  „małego grantu”.

Oferta ULKS – sekcja tenis stołowy

Print Friendly, PDF & Email