OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY BORNE SULINOWO

Burmistrz Bornego  Sulinowa
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w związku z  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  uchwały nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ustawy 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”

ogłasza w dniu  15 kwietnia  2013 r.

OTWARTY KONKURS OFERT
 NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY BORNE SULINOWO
 W 2013 R. W ZAKRESIE:

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I  PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

1.    Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, wycieczek  dla osób uzależnionych i ich rodzin.
2.    Propagowanie wolnego od nałogu sposobu życia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych.  
3.    Organizacja zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych. 
Przeznaczona kwota: 20 000,00  zł.

Wydatki poniesione w 2012 r. wyniosły 20 000,00 zł.

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”

Zleceniodawca konkursu

Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo
Tel. (094) 37 34 120

Organizator konkursu

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
Al. Niepodległości 6,
78 – 449 Borne Sulinowo
Tel. (094) 37 34 120

Adresaci konkursu

W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z  zastrzeżeniem ust. 4.

Forma konkursu

Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010  r.  Nr  234,  poz. 1536 ze zm.)  oraz uchwały nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada
2012 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy 3 o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2013 r.”

Termin i warunki składania ofert

1.    Oferty należy składać w terminie do 6 maja 2013 r. na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. Wzór oferty dostępny jest na stronie www.bornesulinowo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, w Referacie Promocji i Współpracy, pok. nr 21,  Al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo.
2.    Oferty złożone po wskazanym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na realizację zadania publicznego w 2013 r.” wraz z podaniem nazwy zadania, w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bornem Sulinowie, w Biurze Obsługi Interesanta, Al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo lub drogą pocztową. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
4.    Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a)     aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji właściwego organu lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopia);
b)    aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania (kserokopia) lub oświadczenie o braku zmian w statucie (jeżeli statut znajduje się już
w tutejszym Urzędzie);
c)    wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone
„za zgodność z oryginałem”.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.    Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni (roboczych) od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2.    Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa.
3.    Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z następującymi kryteriami:

Kryteria formalne

a)    Czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?
b)    Czy oferta złożona została według obowiązującego formularza?
c)    Czy formularz oferty zawiera wszystkie wymagane informacje?
d)    Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?
e)    Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej?
f)    Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?
g)    Czy zadania statutowe organizacji pozarządowej obejmują zadanie publiczne będące przedmiotem oferty?
h)    Czy zadanie wskazane w ofercie wpisuje się w zadanie publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert?
i)    Czy oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?

Kryteria merytoryczne

a)    Zakres realizacji zadania (w tym adekwatność wnioskowanej kwoty dotacji do zakresu podejmowanych działań i ilości beneficjentów, zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania itp.).
b)    Znaczenie dla społeczności lokalnej (w tym zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami społeczności lokalnych, ranga przedsięwzięcia itp.).
c)    Możliwość realizacji założonego zadania (w tym celowość realizacji zadania, adekwatność działań do założonych celów, spójność poszczególnych elementów oferty itp.).
d)    Jakość zadania (w tym zaplanowane zasoby rzeczowe i kadrowe, dostępność dla beneficjentów, poziom realizowanych usług itp.).
e)    Udział finansowych środków własnych (niepochodzących z dotacji) organizacji pozarządowej w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu planowanych działań.
f)    Świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji.
g)    Poprawność kalkulacji kosztów.  

Do wszystkich organizacji, które złożyły ofertę zostanie przesłane pisemne powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego.                                                                                                                                                            
O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Bornego Sulinowa po zapoznaniu się z opinią i propozycjami Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do uczestników konkursu o uzupełnienie informacji zawartych w ofercie. Organizacja w terminie 3 dni od poinformowania o brakach formalnych zobowiązana jest do ich usunięcia. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą dalej rozpatrywane.
W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do zmniejszenia zakresu rzeczywistego wnioskowanego zadania oraz do przedłożenia zmienionego harmonogramu budżetu projektu.
     W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Bornego Sulinowa, Burmistrz może przeznaczyć zarezerwowane środki na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na realizację w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie www.bornesulinowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78 – 449 Borne Sulinowo.

Termin i warunki realizacji zadań

Zadania publiczne obejmują działania na rzecz mieszkańców Gminy Borne Sulinowo      i powinny być zrealizowane do końca grudnia 2013 r. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości, terminu, sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

Finansowanie zadania

Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania.
+Pokryte mogą być jedynie niezbędne koszty, zaplanowane  w kosztorysie oferty dotyczącym realizacji zadania. Poniesione przez organizację wydatki muszą być możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.

Koszty administracyjne w części dotyczącej realizowanego zadania będą kwalifikowane do wysokości 15 % przyznanej dotacji, np.: koordynacja i obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń                    w stosownej części przypadającej na realizowane zadanie.

Dopuszcza się możliwość przesunięć między pozycjami wydatków określonych                          w kosztorysie zadania w ofercie, do wysokości 20 %, bez zmiany wysokości dotacji zawartej w umowie.

Wszelkie uzasadnione zmiany dotyczące kosztorysu oferty, będącego załącznikiem umowy, wymagają sporządzenia aneksu.

Oferta nie może zawierać propozycji realizacji zadania poprzez wykorzystanie dotacji na:
1.    dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2.    pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
3.    budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4.    działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5.    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6.    działalność polityczną lub religijną,
7.    wydatki z tytułu opłat i kar umownych.

Print Friendly, PDF & Email