Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”

Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem jest rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie o wsparcie zadania publicznego w formie „małego grantu”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1534) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Gminy Borne Sulinowo.

Oferta Berneńskiego Centrum Inicjatyw Społecznych »Universum” o wsparcie zadania publicznego w formie „małego grantu”

Oferta Berneńskiego Centrum Inicjatyw Społecznych »Universum” o wsparcie zadania publicznego w formie „małego grantu”. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, póz. 1534) organizacje pozarządowe lub podmioty, o ictórych mowa w art. 3

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W wyniku przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2013 r. otwartego konkursu na realizację zadania własnego gminy Borne Sulinowo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowej, która otrzyma dotację na realizację zadania publicznego w 2013 r. Konkurs